WERSJA W PDF

Wielkopolski Ośrodek Wędkarski

                                    RYBAK sp. z o.o.

                                   

 

64-400 Międzychód   Ul. G. Sikorskiego 16  Tel 95 781 4444  mobile: 664 880 888

Bank PKO BP 50 1020 4144 0000 6102 0121 7603 Nip: 595 – 14 – 50 -254 Regon 301035971

www.rybak24.pl adres mailowy:  kontakt@rybak24.pl

 

                 

 

      REGULAMIN

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA WĘDKARSIEGO RYBAK SP Z O.O.


1. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego Rybak Sp. z o.o. /RYBAK/.Na łowiskach specjalnych RYBAK mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy.

W wodach RYBAK dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH RYBAK

§ 1

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez RYBAK mają osoby nie zrzeszone i zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych opłat w Rybak.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH RYBAK

§ 2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza , który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. 
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 15 metrów, bez względu na stan , jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd WOW RYBAK , policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu WOW RYBAK SP. Z O.O. na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

4. ZASADY WĘDKOWANIA

§ 3

1.Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm,
d) przy połowie ryb pod lodem: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
e) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

2. Przynęty

a)Jako przynęty mogą być stosowane:
-przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, -przynęty sztuczne.
b)Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/:
 -zwierząt i roślin chronionych,
 -ikry rybiej.
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/.
f) Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonywanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez RYBAK można wędkować z brzegu przez całą dobę.
3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a)przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b)sprzedawać złowionych ryb,
c)rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d)łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, nap ostrogi, opaski i progi denne,
e)łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
f)łowić metodą "szarpaka",
g)budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h)posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i)łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej /od zmierzchu do świtu
j)stosować sztucznego świata, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb na stanowisko,
k)kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l)wędkować z mostów,
m)obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym , złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
3.7. Raków pręgowanych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8.W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

 5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

§ 4

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: a) łowiąc z brzegu 10 m
b) między łodziami 25 m

c) między łodzią a brzegiem 50 m

 

6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

§ 5

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczna muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a) łowiąc z brzegu 30 m
b) łowiąc z łodzi lub brodząc 50 m 

7. ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH

§ 6

1. Przy łowieniu metoda muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad:

a) wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,
b) nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce
c) nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji, 

8. ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

§ 7

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
4. Wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.
5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy umieścić bezpośrednio po złowieniu w siatce.

9. OCHRONA RYB

§ 8

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń

do 40 cm

- brzana

do 40 cm

- brzana karpacka

do 20 cm

- brzanka

do 20 cm

- certa

do 30 cm

- głowacica

do 70 cm

- jaź

do 25 cm

- jelec

do 15 cm

- karp

do 35 cm

- kleń

do 25 cm

- lin

do 30 cm

- lipień

do 30 cm

- łosoś

do 35 cm

- miętus

do 25 cm.

- rozpiór

do 25 cm

- sandacz

do 50 cm

- sapa

do 25 cm

- sieja

do 35 cm

- sielawa

do 25 cm

- sum

do 90 cm

- szczupak

do 50 cm

- świnka

do 25 cm

- węgorz

do 50 cm

- wzdręga

do 15 cm

 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka od 1 stycznia do 15 lipca

- głowacica od 1 marca do 31 maja

- lipień od 1 marca do 31 maja

- miętus od 1 grudnia do końca lutego

- sieja od 15 października do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja

- sum:od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- świnka od 1 stycznia do 15 maja

- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca

 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka,

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgołetwy, głowacz białopłetwy,

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- słonecznica,

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.

 

6.  Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7. 1. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
- głowacica - 1 szt.
7.2.W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
- sum - 1 szt.
- troć jeziorowa, węgorz, troć i łosoś - łącznie 2 szt.
- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana - łącznie 3 szt.
- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany - łącznie 4 szt.
- sieja, węgorz, lin - łącznie 4 szt.
- świnka, certa - łącznie 5 szt.
- jaź, kleń - łącznie 10 szt
 Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11. Uprawiony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb

10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH RYBAK

§ 9

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,
b) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
c) członków Społecznej Straży Rybackiej,
d) członków Straży Ochrony Mienia PZW,
e) członków Państwowej Straży Łowieckiej,
f) członków Straży Leśnej,
g) członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h) uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim

i) osobie posiadającej specjalne  zezwolenie wędkarskie ze zdjęciem WOW RYBAK SP. Z O.O.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym .

4. Naruszenie powyższego regulaminu wiąże się z bezwarunkowym wykupieniem zezwolenia wędkarskiego w podwójnej cenie jednak nie mniej niż 300 PLN na rzecz RYBAK.

5. Łowienie bez zezwolenia wiąże się z zapłacenie 2 krotność najdroższego zezwolenia wędkarskiego obowiązującego w RYBAK.

6. RYBAK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas przebywania na terenie łowiska oraz wokół niego, a przebywający są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i zapoznania się z łowiskiem i ewentualnymi niebezpieczeństwami występującymi na łowisku.

7. Cenniki zezwoleń wędkarskich jest publikowany każdorocznie do dnia 31.grudnia na kolejny rok kalendarzowy.

8. Każdy wędkujący ma obowiązek do ścigania kłusownictwa, za powiadomienie organów ścigania i schwytanie kłusownika, wędkujący ma prawo do bezpłatnej karty wędkarskiej na kolejny rok kalendarzowy.

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE

§ 10

1.Do spraw regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 1085),
- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o laszach (Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 130 poz. 1456),
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 41 poz. 214),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559), z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2003 r. Nr 17 poz. 160)  

2.Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały  Zarządu Wielkopolskiego Ośrodka Wędkarskiego RYBAK Sp. z o.o.  z dnia 15.05.2013 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Zarząd WOW Rybak Sp. z o.o.